Informace k obnoveným bohoslužbám

Od pondělí 11. května obnovujeme, zatím částečně, veřejné slavení bohoslužeb v naší farnosti. Od 11. května budou ve farním kostele v Mariánských Horách slaveny pravidelné bohoslužby ve všední dny: v pondělí a středu v 18 h, v pátek v 17 h, v sobotu v 7 h.

Od neděle 17. května začnou rovněž pravidelné nedělní bohoslužby v 7.30 v kostele sv. Bartoloměje v Nové Vsi. Vzhledem k velikosti tamního kostela a k platným omezujícím nařízením jsou prozatím tyto nedělní bohoslužby určeny výslovně jen těm, kteří mají v Nové Vsi své trvalé bydliště. Věřící z jiných částí Ostravy, včetně Mariánských Hor, si  musí počkat, než budou obnoveny bohoslužby i v jejich kostelích. Očekáváme, že při příznivém vývoji situace bude možné slavit nedělní bohoslužbu v Mariánských Horách v neděli 31. května v 9.30 v den, kdy církev slaví slavnost Seslání Ducha svatého.

Od 11. května budou obnovené bohoslužby ve farním kostele spojeny s následujícími opatřeními:

– u vstupu bude připravena dezinfekce na ruce
– pro věřící budou místa k sezení vyhrazená v přední části kostela páskou tak, aby byl zachován  potřebný rozestup a abychom povrch historických kostelních lavic zbytečně neničili pravidelnou dezinfekcí; větší část kostela bude i nadále nepřístupná až do doby, kdy budou obnoveny nedělní bohoslužby
– po celou dobu v kostele musí mít účastníci rouškou nebo jinak zakryté horní dýchací cesty
– kropenky budou bez svěcené vody
– věřící nebudou přinášet dary v obětním průvodu
– nebude pozdravení pokoje
– svaté přijímání bude podáváno na ruku
– před podáváním sv. přijímání podávající i přistupující použijí dezinfekci na ruce, podávající použijí dezinfekci i po rozdávání přijímání
– kostel bude po každé bohoslužbě dostatečně větrán a lavice budou dezinfikovány

I nadále platí doporučení, aby senioři a osoby nejvíce ohrožené nákazou koronavirem zůstávaly doma a účastnily se až obnovených nedělních bohoslužeb.

V neděli 17. a 24. května bude ve farním kostele opět od 16.30 do 18.30 ve farním kostele možnost přijmout eucharistii a svátost smíření. Svaté přijímání bude opět podáváno v dvacetiminutových intervalech (16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20).

Od 11. do 29. května bude v pondělí, středu a pátek prodloužený čas zpovídání přede mší svatou a to vždy na 60 minut před začátkem bohoslužby.