Kroky k ustanovení nové farní pastorační rady

Vřele se doporučuje, aby v každé farnosti diecéze byla zřízena pastorační rada. Jejím úkolem je společně s knězem ve farnosti koordinovat pastorační aktivity farnosti tak, aby farnost utvářela jediné společenství lidí různých obdarování a činností a aby život farnosti odpovídal základnímu poslání hlásat evangelium. Pastorační rada stanovuje priority života jednotlivé farnosti v návaznosti na konkrétní podmínky daného společenství křesťanů. Členy pastorační rady jsou kněží a jáhni ustanovení ve farnosti, věřící, kteří mají ve farnosti určitou službu (katecheté, animátoři společenství, akolyté a jiní) a dále další vhodní farníci. Počet členů pastorační rady není stanoven. Pastorační radě předsedá farář farnosti. (Více viz. Stanovy pastorační rady farnosti ostravsko-opavské diecéze).

V naší farnosti dojde k ustanovení nové pastorační rady. Tu bude jmenovat v druhé polovině února farář na základě podnětů a doporučení farníků. Farníci mohou své podněty a tipy na členy budoucí pastorační rady psát do neděle 16. února 2020 na oficiální kontakty farnosti (730 522 000, rkf.ostravamarianskehory@doo.cz). Do pastorační rady budou jmenováni  jen ti, kteří se budou chtít zapojit do činnosti rady a budou chtít spoluutvářet společně s dalšími směřování naší farnosti. Jmenování bude na časem omezené období.

Nová pastorační rada se poprvé sejde v postním období a dále podle potřeby,