O Velikonocích bez svátosti smíření a eucharistie

Probíhající pandemie koronaviru a na ni navazující omezující opatření znemožňují společné slavení Velikonoc. Zároveň vystavují křesťany zcela mimořádné situaci, kdy před svátky nebude věřícím nabízena svátost smíření a o Velikonocích nebude věřícím dána možnost přistoupit ke svatému přijímání. Taková opatření jsou velmi bolestná a skutečně krajní.

Zpovídání před svátky se letos definitivně neuskuteční. Možnost přijmout svátost smíření v prodloužených časech a za účasti cizích zpovědníků bude ve farnosti nabídnuta až po ukončení mimořádných opatření. Ve výjimečných případech je možné požádat o. Petra o svátost smíření telefonicky na čísle 730 522 000. Zpověď pak proběhne způsobem, který respektuje současná opatření.

Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“. Papež František hovoří o „zpovědi touhy.“

I přístup ke svatému přijímání bude věřícím umožněn až po skončení karanténních opatření. Umírající mohou o svaté přijímání požádat kdykoli.

Svátky bez bolestně pociťované nemožnosti přijímat eucharistii nás o to více vedou k tzv. duchovnímu svatému přijímání. Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Při duchovním přijímání je možné se modlit třeba tyto modlitby:

„Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil“ (Kancionál 042).

Nebo:

„Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh; rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v Duchu a v pravdě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.“