Pastorační bilance farnosti za rok 2020

Vážení farníci,

řádky, které začínáte číst, jsou krátkým ohlédnutím za loňským rokem v naší farnosti. Byl zcela mimořádný. Prožívali jsme něco, co žádná generace křesťanů před námi neprožila. Mým přáním je, aby nás pohled do nedávné minulosti vedl k odvážnému a nadějnému vykročení do budoucnosti a ke společnému hledání cest, po kterých si nás Bůh chce vést

Petr Smolek, farář

 

Pastorační život farnosti v roce 2020

V průběhu roku bylo v naší farnosti celkem 14 křtů, 2 svatby a 13 pohřbů. Dva dospělí křest přijali, další dvě dospělé osoby pokračovaly po celý rok v přípravě na přijetí svátosti. Bude-li to možné, obě o Velikonocích 2021 přijmou svátost eucharistie a biřmování, jedna z nich bude na Bílou sobotu pokřtěna.

Po celý rok, jak to situace dovolovala, probíhaly návštěvy nemocných, v domácnostech i v domovech seniorů. Kněz a jáhen pravidelně docházejí za seniory do domovů na Zelené, na Novoveské i na Rybářské. Dál pokračovaly modlitby členů živého růžence a modlitby společenství Modlitby matek.

Od ledna 2020 začal ve farnosti platit nový pořad bohoslužeb. Od února byly ve farnosti ustanoveny farní rady. Ekonomická se sešla ještě před začátkem pandemie, pastorační až po první vlně. Do pastorační rady byli jmenováni Jan Breník, Markéta Korpasová ml., Jiří Klos, Jarmila Hašková, Zuzana Mikšaníková, Marie Čížková, Věra Polochová, Ludmila Kainarová, Jan Němec. V nové ekonomické radě jsou Milan Chudej, Jarmila Plevová, Pavel Uher, Simona Wroblowská. V čele obou rad je z titulu funkce faráře Petr Smolek. Rady byly jmenovány na jeden rok. Po vzájemné domluvě bude letos členům mandát prodloužen.

Na začátku roku se uskutečnila Tříkrálová sbírka a společenský večer. Dětem i dospělým byla nabídnuta postní aktivita, začaly křížové cesty v kostele. Na faře se konala postní duchovní obnova na téma „Uvěřili jsme živému slovu“. Pak nastoupila pandemie koronaviru.

Od 15. března se kvůli vládním opatřením souvisejících s onemocněním Covid-19 nekonaly bohoslužby. Náboženství pro děti i setkávání jednotlivých společenství bylo pozastaveno. V březnu byla zpřístupněna předsíň kostela pro soukromou modlitbu denně v čase od 9 do 17 h. Velikonoční svátky jsme prožívali jen v rodinách. S uvolňováním opatření bylo postupně možné do kostela přicházet ke svátosti smíření a sv. přijímání, bohoslužby ve všední dny byly obnoveny 11. května. Nedělní bohoslužby byly poprvé slouženy 31. května o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Na pár týdnů bylo na faře obnoveno vyučování náboženství pro děti. 14. června přijali křest dospělí katechumeni Jana a Jan. Po první vlně pandemie se poprvé sešla farní pastorační rada. Dotazník přinesl ohlédnutí za tím, co jsme jako farnost během pandemie prožili.

O letních prázdninách se uskutečnil farní tábor pro děti v Hati, poutní mše svaté v Nové Vsi i v Mariánských Horách. Od září se postupně začala znovu obnovovat setkání jednotlivých společenství i páteční setkání pro děti. Pěvecký sbor svou činnost po prázdninách neobnovil.

S nástupem nové vlny pandemie vyučování náboženství přešlo na distanční formu. Neuskutečnilo se první svaté přijímání, bylo nuceně odloženo až na letošní rok 2021. Také příprava na biřmování přešla do on-line prostoru. Uskutečnilo se setkání angažovaných farníků. Pastorační i ekonomická rada svou činnost nepřerušily. V adventním období jsme sbírali potraviny a drogerii pro potřebné. Někteří farníci se zapojili do adventní aktivity spojené se čtením Božího slova. Během sobotních mší svatých probíhala adventní duchovní obnova o očekávání Pánova příhodu, záznam promluv byl dostupný na webu. Navzdory opětovnému zpřísnění podmínek pro konání bohoslužeb jsme mohli Vánoce, na rozdíl od Velikonoc, slavit v kostele společně. Bohu díky!

Výhled do roku 2021

Plánování pastoračních farních aktivit je v této chvíli obtížné. Nezbytné je hledat den co den, kam nás Bůh vede, a být pozornými k potřebám bližních. Určitě je třeba v tomto roce přivést dospělé katechumeny ke svátostem. Děti, které začaly přípravu, dovést k prvnímu svatému přijímání, stejně tak biřmovance k biřmování, které je plánované na 14. února 2021. Budeme chtít reagovat také na dvě témata, která pro rok 2021 vyhlásil papež František: rok sv. Josefa a rok rodiny (v návaznosti na dokument Amoris laetitia).

Bez velkých, dopředu promyšlených plánů bude třeba reagovat na měnící se situaci ve společnosti, duchovní i materiální chudobu. V bezpečné míře bude nutné usilovat o upevňování vztahů a rozvoj společenství i společných aktivit ve farnosti. Velkou výzvou bude reflexe, co si přivlastnit z období pandemie, k čemu se vrátit, co dělat nově.

Největším úkolem zůstává proměňování vlastního života podle Ježíšova slova, pokládání stavebních kamenů pro budoucnost naší farnosti a hlásání evangelia.