Ze setkání angažovaných farníků

Ve středu 9. října se ve večerních hodinách na faře konalo setkání angažovaných farníků, těch, kteří jsou ve farnosti zodpovědní za nejrůznější programy nebo skupiny. Schůzku si vyžádal o. Petr, který je ve farnosti nově od srpna letošního roku, především proto, aby se seznámil s aktivními farníky z Mariánských Hor i Nové Vsi, získal kontakty a aby podnikl první kroky k ustanovení farní pastorační rady. Pastorační rada je skupina farníků, která má zájem o celou farnost a modlí se za ni. Bývá ustanovena nebo volena na vymezenou dobu, nejčastěji na pět let. Společně s knězem ve farnosti pěstuje kulturu dialogu, naslouchání a rozlišování. Dokáže najít poslání farnosti a vše k němu směřovat. Stanovuje priority, cíle a prostředky farního života. Je zásadním partnerem pro ekonomickou radu.

Ve středu se na faře sešlo devatenáct osob. Byla to příležitost poděkovat jim za práci pro farnosti a zároveň nabídnout práci nad třemi otázkami: Co na životě naší farnosti oceňuji? Jaké výzvy má naše farnost před sebou? Navrhuji, aby v pastorační radě byl … Smyslem setkání nebylo dojít k praktickým závěrům nebo plánům, ale vzájemně se podělit o vlastní pohledy a představy.

Jednotlivé výpovědi a hesla přinášíme zde jako podnět pro vlastní uvažování. Pořadí vypsaných výpovědí je náhodné

Na životě naší farnosti oceňuji …

• vytrvalost některých lidí ve farnosti, kteří pracují už léta
• že farnost zabere, když je potřeba (viz. brigáda na výsadbu)
• mezigenerační propojení, že staří mají zájem o mladé a mladí o staré
• že zvládáme pořádat tábory a přidávají se i děti z jiných farností
• že jsou v ní lidé, kteří dělají práce, které ostatní považují jaksi za samozřejmé
• že se v ní zapojují stejní lidé a drží už delší čas
• že je otevřená jiným
• že má babičky, které se vytrvale v kostele modlí růženec, i když jich ubývá
• že má pestrost různých společenství a že se toho hodně dělá pro děti
• že má modlitební společenství, živý růženec, modlitby matek
• že do kostela na mši přicházejí lidé, kteří o to stojí
• že je v ní rodina, která pomohla opravit kostel v Nové Vsi
• že máme zájem o takové setkání a že jsme přišli
• opravu kostela v Nové Vsi a zapojení některých
• poutní zájezdy
• že tolik různých lidí v kostele předčítá Boží slovo
• že po opravě kostela v Nové Vsi a jeho uzavření na tři čtvrtě roku jsou původní farníci opět zpátky a přišli i noví lidé
• že chce žít v obou kostelích, v Mariánských Horách i Nové Vsi
• že se podařilo opravit kostel v Nové Vsi, že díky obětavosti dárce se podařilo nasbírat potřebné finanční prostředky
• že máme informace
• fungování pěveckého sboru, protože zpěv je důležitý, a také scholu
• že v ní jsou rodiče, kteří se kdysi starali o údržbu kostela a nyní, když už nemohou, se za farnost modlí
• že je možné přijít do kostela a potkat se tam s lidmi, kteří jsou slušní, usmívají se, nehádají se
• shodu mezi lidmi, že se lidé mají rádi
• společenství seniorů
• mše každý den, že při každé mši hraje varhaník
• že jsou v ní lidí, na které se mohu obrátit s dotazy
• že jsem zde a mohu tu s vámi být

Jaké výzvy má farnost před sebou?

(Výzvy jsou vypsány podle jednotlivých blízkých témat, při setkání však zazněly samotné výzvy bez jakékoli snahy o jejich uspořádání.)

Evangelizace
• přivést více mladých lidí do farního společenství
• více křížů na veřejných prostranstvích (ne u kostela)
• evangelizace před strukturou
• akce pro děti ve spolupráci se ZŠ, SVČ … pod vedením církve – zapojení řeholníků – sester

Fara a kostel
• rekonstrukce fary
• udržitelná fara a kostel
• neodkladná úprava fary
• oprava fary – větší kaple
• výmalba kostela
• otevřený kostel
• větší kaple na faře – oprava fary

Komunikace
• otevřená – průhledná farnost
• chci, aby se církev „neohýbala“ jen proto, aby získala nějaké lidi do kostela
• spolupráce s okolními farnosti
• spolupráce se školami
• o jakékoli činnosti ve farnosti dát vědět – informovat okolí, pozvat
• řešit věci s lidmi, kteří je organizují
• prohloubení komunikace s radnicí (radnicemi)
• web stránky farnosti
• oboustranná komunikace

Modlitební život
• modlitba za rozpadlé rodiny
• žehnání aut, předmětů, vína, svíček
• modlitba za farnost
• stejné věci v misijním duchu

Pro společný život
• vedení mladých (biřmování, farní velká pouť)
• zapojení rodin/mladých
• budovat vztahy
• aby každý mohl patřit do nějakého společenství
• zajímat se a oslovovat lidi, kteří chodí do kostela, ale nejsou nikde zapojeni
• společné aktivity farníků
• začít spolupracovat s Novou Vsí – společná setkání apod.
• spolupráce Nové Vsi s Mariánskými Horami, větší propojení (ať nejsme tak izolovaní)
• sjednocení farnosti = pastorační rada
• obměnit ekonomickou radu

Služba
• tříkrálová sbírka všech (rodiny, děti, společenství, střední věk, tatínci, maminky)
• nový kostelník (Mariánské Hory i Nová Ves)
• pomoc ve službě kostelníka v Nové Vsi
• charitní práce
• možnost sdělování potřeb pro lidi, kteří se ocitnou v nějaké tíživé situaci (nemoc, staří lidé …)

Stávající aktivity
• zodpovědnější přístup k táborům
• krmáš jako na vesnicích, propojit farnost a obec – duchovní a světské – zviditelnění farnosti – evangelizace
• ucelenější scholičku a ministrantské schůzky
• ples – vyjasnit farní a lidovecký

Svátostný život
• obnova svátostného života
• úprava času bohoslužeb
• zapojení dětí a rodin do mše

Do pastorační rady navrhuji

Mezi přítomnými zazněla potřeba, aby v pastorační radě byly zastoupeny všechny generace farníků, aby v ní byli lidé z Mariánských Hor i Nové Vsi a aby byli nakonec ustanoveni ti, kteří o tuto službu mají zájem a budou se jí moci věnovat s potřebným časem i nasazením.

 

A co bude dál?

Všechny uvedené výpovědi jsou inspirací pro vlastní uvažování těch, kteří se setkání účastnili i neúčastnili. Toto osobní i sdílené uvažování se stane podhoubím pro další kroky k ustanovení pastorační rady a k hledání praktických kroků pro budoucí život naší farnosti. Další setkání otevřená všem farníkům budou následovat.