Poslední májový den je spojen s modlitbou za synodální proces

V liturgickém kalendáři uzavírá měsíc květen svátek Navštívení Panny Marie. Navštívení připomíná setkání dvou žen, Marie a Alžběty, které jsou obě v požehnaném stavu. Mladší Maria nabízí své starší příbuzné Alžbětě praktickou pomoc. Obě ženy se připravují na budoucnost, kterou jim přinese narození dítěte. Chválí Boha za to, co koná. Navzájem se povzbuzují k věrnosti na cestě víry. Setkávají se jako ženy, které Bohu uvěřily a chtějí v životě dál jít po Božích cestách.

V letošním roce jsou všichni křesťané pozváni k tomu, aby tento mariánský svátek prožili v modlitbě za synodální proces a za první setkání biskupů v Římě, které se uskuteční na podzim tohoto roku. Podle sekretariátu synody je cílem této modlitby „uvědomit Boží lid o důležitosti probíhajícího procesu a vyzvat věřící, aby jej doprovázeli modlitbou“ a vložit „pod zvláštní ochranu Panny Marie celý synodní proces v církvi, zejména práci generálního shromáždění“.

V naší diecézi zve biskup Martin věřící do baziliky ve Frýdku, která je zasvěcena právě Navštívení Panny Marie. Ve středu 31. května bude biskup slavit ve frýdecké bazilice v 18 h mši svatou, po ní bude následovat mariánská modlitba a debata.

V naší farnosti je ve středu 31. května mše svatá také v 18 h. Od 17 h probíhá eucharistická adorace. Adorace bude v 17.40 zakončena svátostným požehnáním. Po požehnání bude následovat mariánská modlitba za synodální proces. Protože je tento den poslední středou v měsíci, modlíme se po mši svaté modlitbu růžence nejen se členy tzv. živého růžence.