O nás

Jsme společenstvím pokřtěných mužů a žen, kteří se hlásí ke katolické církvi a žijí spolu na konkrétním místě. Vytváříme dohromady farnost, nebo chcete-li jinak farní společenství. Radujeme se z toho, že jsme uslyšeli Ježíšovu radostnou zvěst. Na ní se učíme s vírou den co den jednotlivě i společně odpovídat. Ježíšovo slovo předáváme dál lidem kolem sebe, protože věříme, že život s Ježíšem je krásný a stojí za to.

Sdílíme se všemi lidmi kolem nás každodenní život, jeho radosti i starosti. Učíme se ho prožívat ve světle Ježíšova slova, které nacházíme v Bibli. Bereme vážně slova, ve kterých nám Ježíš říká: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,19-20).

Vším, co jsme, děláme a říkáme, chceme lidem sdělit, že Bůh má rád opravdu všechny, že Ježíš Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých a odpustil nám naše hříchy. A konečně že Ježíš je živý, přítomný, je naším Pánem. Věříme, že i když jsme různí, Ježíš nás pozval, abychom žili spolu a měli se mezi sebou rádi. Máme naději na věčný život.

Náš křesťanský život se opírá o vyznání víry, které sdílíme s celou církví, o společné slavení svátostí. Usilujeme o poctivý život podle Božího slova, modlíme se, vytváříme společenství, slovem i skutkem zvěstujeme Boží lásku.

Jsme otevřeným společenstvím pro každého, kdo se chce přidat, koho oslovilo Ježíšovo slovo.

Ke společnému slavení se scházíme v kostele Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách a v kostele sv. Bartoloměje v Ostravě – Nové Vsi. Pro naše aktivity používáme také faru.

Něco málo o kostele Panny Marie Královny v Mariánských Horách

Farní kostel byl dokončen a otevřen v roce 1908. Jeho výstavba byla započata v závislosti na rozrůstání města Ostravy a na narůstajícím počtu obyvatel. Tehdejší radní měli za to, že v této lokalitě se bude soustřeďovat občanský i náboženský žívot, a tak postavili kostel pro tři tisíce návštěvníků. V průběhu následujících desetiletí kostel prošel mnoha opravami exteriéru i interiéru, jeho původní podoba však zůstává stále zachována.

Něco málo o kostele svatého Bartoloměje v Nové Vsi

I do dějin novoveského kostela silně zasáhl rozvoj města Ostravy na přelomu 19. a 20. století. Z původní hřbitovní kaple se stal větší kostel, ve kterém se na rozdíl od jeho počátků dnes konají pravidelně každou neděli bohoslužby. Exteriér i interiér byly mnohokrát upravovány. Poslední velká rekonstrukce vnitřního prostoru kostela proběhla v letech 2018-2019.