Setkání farníků o prožívání adventu a Vánoc v naší farnosti

Srdečně vás zveme na setkání farníků, při kterém chceme společně diskutovat, naslouchat si, modlit se a nakonec naplánovat, jak v naší farnosti budeme prožívat letošní blížící se advent a vánoční svátky. Setkání je široce otevřené všem. Je dalším krokem na synodální cestě. S výhledem na advent a Vánoce chceme rozlišovat, jaké je naše poslání v Mariánských Horách a Nové Vsi, jak máme prožívat spoluúčast všech pokřtěných na životě naší farnosti a jak máme růst jako společenství.

Setkání se uskuteční v pátek 3. listopadu v 18 h na faře. Není třeba se dopředu nijak hlásit. Podle počtu účastníků bude práce pokračovat v jedné nebo více skupinách. V návaznosti na synodální metodu každý z účastníků setkání dostane vymezený čas 2-3 minuty, aby za sebe odpověděl na dvě otázky:

Jak chci v naší farnosti prožívat advent a Vánoce společně s ostatními?

Jak konkrétně bude naše farní prožívání adventu a Vánoc misijní?

Po vzájemném naslouchání bude čas na modlitbu a na reakci každého účastníka na to, co slyšel od ostatních. Cílem je společně dojít k tomu, co konkrétně v naší farnosti chceme o adventu a Vánocích prožívat, proč, s kým, kdo si příslušnou činnost vezme na starost. A zároveň budeme hledat, jak v tom všem chceme vycházet k lidem, abychom se dělili o radost evangelia. V závěru setkání bude mezi účastníky rozdělena práce na jednotlivých bodech farního programu tak, aby co největší počet farníků se zapojil do přípravy a realizace farních aktivit v adventu a vánočním čase.

Setkání farníků reaguje na synodální a misijní proměnu církve a na měnící se realitu v naší farnosti. Ze všeho, co jsme byli zvyklí v naší farnosti prožívat, vybereme to, co pro nás bude důležité v letošním roce. Chceme znova uchopit, s jakým smyslem a pro koho jednotlivé činnosti děláme. Zároveň chceme hledat, jak Ježíše více hlásat druhým.

Pro připomenutí uvádíme, že v minulých letech bylo v adventu a vánočním čase v naší farnosti následující: bohoslužby, žehnání adventních věnců, adventní aktivita pro farnost, adventní duchovní obnova, zapisování mešních úmyslů na nový rok, pečení cukroví pro potřebné, farní nedělní kavárna, čtení Bible ve společenství, rozšířená příležitost ke zpovědi před svátky, otevírání betléma a rozdávání betlémského světla na Štědrý den, půlnoční mše svatá, přístupný betlém 25.-26. prosince odpoledne ve farním kostele, obnova manželských slibů při svátku Svaté rodiny, mše svatá na poděkování 31. prosince, děkovná adorace, žehnání vody, křídy a kadidla o slavnosti Zjevení Páně, Tříkrálová sbírka formou kasičky v betlémě, pastorační a finanční bilance za uplynulý rok.

Pro rok 2023 je v plánu nabídka štědrovečerní večeře pro osamocené na faře. Neděle 24. prosince je dnem, kdy se slaví jak 4. neděle adventní, tak vigilie slavnosti Narození Páně. Svátek Svaté rodiny připadá na neděli 31. prosince.