Z jednání pastorační rady farnosti

Členové farní pastorační rady se v plném počtu setkali v pondělí 11. září, aby projednali aktivity a duchovní život v naší farnosti v nejbližším období. Přinášíme výstupy z jednání.

Pastorační rada (dále PR, složení PR zde) ocenila, že se ve farnosti konají farní nedělní kavárny, otevřená zahrada, setkání nad Písmem svatým formou lectio divina a že se uskutečnila farní pouť na Starou Vodu a na poutní místo Maria Hilf.

PR vzala na vědomí, že ve farním kostele bude jednou za měsíc nedělní bohoslužba s prvky pro děti, ať už to bude promluva pro děti zaměřená, nebo úkon kajícnosti a přímluvy s dětmi, nebo modlitba Páně u oltáře, nebo cokoli jiného. Mše svatá více pro děti bude od září do listopadu vždy poslední neděli v měsíci v obvyklém čase 9.30. Slavení mše bude zpěvem doprovázet schola mladých. Konání takových bohoslužeb reaguje na skutečnost, že se děti potkávají ve farnosti jen v náboženství a že v tomto školním roce nefunguje setkávání ministrantů, scholičky ani společenství mládeže.

PR se dohodla, že v růžencovém měsíci říjnu bude všem farníkům nabídnuta možnost, aby se spojili v modlitbě. Každý den v měsíci bude věnován určitému úmyslu, který se týká naší farnosti. Ve dnech, kdy bude v kostele nebo v kapli na faře slavena mše svatá, bude na tento úmysl pamatováno při modlitbě růžence, která začne čtyřicet minut před začátkem mše svaté. Ve všech dnech se farníci mohou k úmyslu připojit modlitbou růžence, desátku nebo jinou mariánskou modlitbou. Seznam jednotlivých úmyslů připraví farníci společně.

Výročí posvěcení farního kostela připadá v tomto roce na neděli 15. října. Po bohoslužbě bude před kostelem následovat drobné pohoštění formou farní nedělní kavárny. Farníci budou vyzváni, aby pomohli s přípravou buchet. V případě nepříznivého počasí bude pohoštění vzadu v kostele.

PR stanovila termíny poutí v roce 2024. Pouť svatého Bartoloměje v Nové Vsi bude v neděli 25. srpna 2024. Pouť Panny Marie Královny bude o týden později v neděli 1. září 2024. Výročí posvěcení farního kostela budeme slavit v neděli 20. října 2024.

PR se dohodla na obnovení bohoslužeb v kapli na faře, kde budou v týdnu všechny mše svaté kromě té nedělní. Změna nastane v průběhu října. Přesné datum přesunu bohoslužeb na faru bude stanoveno v závislosti na počasí.

PR naplánovala, že o slavnosti Všech svatých bude mše sv. v 16.30 v kostele v Nové Vsi a v 18 h v Mariánských Horách. Po mši svaté v Nové Vsi bude na hřbitově modlitba za zesnulé. Modlitba za zesnulé na hřbitově v Mariánských Horách bude ve středu 8. listopadu. Čas bude upřesněn. Modlitbou na hřbitově tak uzavřeme týden, během kterého v církvi více pamatujeme na zemřelé.

PR vzala na vědomí, že bude pokračovat setkávání nad Biblí formou lectio divina a že Petr Smolek nabídne dospělým možnost setkávat se a dozrávat ve víře. Zároveň PR diskutovala o iniciativě organizátorů farní nedělní kavárny připravit farní nedělní kavárnu s hostem. PR se zájmem přijala nabídku manželů Münstrových, že na faře zorganizuji Štědrý den pro osamocené, aby nikdo z farníků o štědrém večeru nemusel být sám. PR chce také oslovit nejmladší farníky, aby se stali součástí pastorační rady.

PR diskutovala o možnostech, jak pokračovat v synodním procesu v naší farnosti. Nakonec se dohodla, že v pátek 3. listopadu uskuteční setkání široce otevřené všem farníkům o tom, jak chceme ve farnosti prožívat adventní a vánoční dobu, jak se v tomto období chceme otevírat pro druhé a jak chceme svědčit o evangeliu. Setkání si klade za cíl pokračovat v synodálním duchu, to znamená naslouchat si, otevřeně mluvit a modlit se společně tak, abychom rozpoznali, co máme právě v naší farnosti v tomto výjimečném předvánočním a vánočním čase dělat, pro koho a proč.